ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Еразъм+

ПРИСЪДЕНА  ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“,

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“

 

 

Лого Малага

 

Акредитиран проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117487

“Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ с бенефициент Професионална гимназия по енергетика и електротехника- гр. Гълъбово

Наименование на проекта: „Практика в реална мултикултурна среда за успешна реализация на пазара на труда в ЕС“

 Участници: 20 ученици от 10-11 класове и 2-ма придружаващи учители

Период на мобилността: 2 седмици в периода 17.03 – 01.04.2024 г.

Професионалното обучение ще бъде насочено към придобиването на практически умения, в реална работна среда.Производствената практика ще се проведе на територията на предприятия в гр.Малага, Испания. Дейностите по проекта включват: Придобиване на практически опит и умения, изградени в реална бизнес среда в испански автомобилни и електротехнически фирми

След успешно приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификати за успешно преминала практика, референции и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация.

Повече за проекта 

 


 

 

Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000054186

Програма "ЕРАЗЪМ+",Ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани“, сектор Професионално образование и обучение“,

 • УЧЕНИЦИ   Тема “Повишаване на професионалните компетенции на учениците в областта на електротехниката“        

  Практиката ще се осъществи в реална работна среда в електрическата лаборатория на имението Gut Wehlitz в гр. Шкойдиц, Лайпциг, Германия. Периодът на мобилност в чужбина ще се зачете за проведена производствена практика във външни институции на учениците, придобиващи професионална квалификация в сферата на електротехниката на базата на издадените сертификати от приемащата организация.

                    

 

 • УЧИТЕЛИ   Тема „Трансфер на добри практики, интерактивни методи и надграждане на компетенции в преподаването за повишаването качеството на ПОО“ 

   Мобилността ще се проведе в приемащата организация: Instituto Escola La Mina, Sant Adria del Besos ,гр. Барселона, Испания. Ползватели ще са 6-ма преподаватели от „Професионална гимназия по енергетика и  електротехника“ гр.Гълъбово, което ще повиши  професионалната квалификация на учителите, ще подобри на дигиталните им умения и компетентности за използване на иновативни методи на преподаване и специфичен набор от ИКТ инструменти с оглед интегрирането им в учебните програми и подобряване на качеството на ПОО

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Развиване на професионалните компетентности на учениците в областта на електротехниката за успешна реализация на европейския трудов пазар.
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции, трудовите навици и повишена междукултурна осведоменост на обучаемите
 • Повишаване увереността и мотивацията на учениците за развитие в избраната професия
 • Насърчаване на транснационалните партньорства с трудовия сектор в Европа за преодоляване липсата на умения.

 • Модернизиране на учебните програми и въвеждане на съвременни методики на преподаване за по-висока ефективност на ПОО.

 • Повишаване капацитета на партньорските организации за международно сътрудничество в сферата на ПОО.

  Повече за проекта : Учители- Снимки в Галерия         Ученици- Снимки в Галерия


                                             

   

 Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово е партньор в проект ENNE по програма „Еразъм +”  

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

Проектът ENNE:

 • създаде 5 национални мрежи в сферата на професионално образование и обучение;
 • разработи онлайн общност на институции за ПОО;
 • подобри компетенциите и уменията на служителите в ПОО в областта на WBL (Work-based learning – учене чрез работа) и международните мобилности;
 • разработи стратегия за интернационализация на участващите институции за ПОО.

Очакваното въздействие от проекта ENNE се базира не само върху изграждането на национални мрежи, чиито членове ще се възползват от извършените дейности и създадените продукти по проекта, но също така и върху създаването на ново устойчиво сътрудничество между училищата за ПОО от различни държави за изграждане на дългосрочни синергии, целящи подобряване привлекателността на ПОО.

По повод предстоящата Европейска седмица на професионалните умения 2020, една година от началото на дейностите по проект „ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО“, партньорите по проекта ще отпразнуват официалното създаване на 5 национални мрежи за ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия с организирането на онлайн интерактивна конференция за бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм+ 2021-2027!

Повече за проекта:

инж. Пенка Атанасова - зам. директор по УПД в ПГЕЕ Гълъбово

Мая Здравкова - ученичка в ПГЕЕ Гълъбово 

  

Проект 2020-1-BG01-KA102-078345

 „Надграждане на професионалната подготовка на младите електротехници от ПГЕЕ гр.Гълъбово чрез практика в Испания и превръщането им във високо конкурентни експерти  на националния и европейския пазар на труда” по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Участници в настоящия проект ще бъдат 20 ученици от ПГЕЕ гр.Гълъбово, изучаващи „Електрообзавеждане на производството”. Те ще преминат 2-седмично практическо обучение при реални работни условия в испанска компания, оперираща в сферата на ремонта, поддръжката и продажбата на различни видове електрически и електронни устройства и системи, предназначени както за битови, така и за промишлени цели.

През  лятото на 2021 година група учители ще участват в обучение, а група ученици ще проведат традиционната си лятна практика, този път в прекрасния испански град Гранада, Испания.

След успешно приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификати за успешно преминала практика, референции и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация.

Повече за проекта 

Снимки в Галерия

 


Проект № 2019-1-BG01-KA102-061472

“Нови професионални възможности за младите специалисти по електротехника и енергетика чрез практика в сферата на интелигентните електрически системи” - PROSPECT, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор "Професионално образование и обучение"

 

 

В рамките на проекта се предвижда 2-седмично практическо обучение в гр. Барселуш, Португалия. Практиката ще се осъществи в реални условия в две португалски компании:

- Ferreirolux.Lda с основен предмет на дейност проектиране, изграждане на смарт ел. системи и е осветителни инсталации;

 - Ribeiro da Silva & Cia Lda – компания, специализирана в цялостно изграждане на сгради вкл. и проектиране и изграждане на автоматизирани ел. системи и инсталации за своите обекти (бизнес и жилищни сгради).

Мобилността ще бъде проведена съгласно утвърдена програма, изучаването на която ще допринесе за надграждане на изучения в училище материал. Практическите дейности ще бъдат насочени към придобиване на знания и умения в следните направления:

- Работа със софтуерни продукти за електротехническо проектиране (AutoCAD Electrical)

 - Монтаж и конфигурация на компоненти на смарт ел. системи (датчици за осветление, автоматични прекъсвачи)

- Измерване на ел. величини с интелигентни измервателни уреди (смарт електромери, импулсни броячи) - Приложение на KNX стандарта за безжична сградна автоматизация

След успешно приключване на обучението, всеки от ползвателите ще получи сертификати за успешно преминала практика и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация

 Повече за проекта 

Снимки в Галерия:Проект  № 2019-1-IT02-KA2298B36AE71

Медийна грамотност”

по

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 

 

Проектът „Медийна грамотност“ е с продължителност две години и се координира от училище „IIS Margherita Hack ”, бивш IIS Baronissi (Италия) и в него участват още двама партньори: Професионална гимназия на Енергетика и електротехника, Гълъбово (България) и „Барселинхос” (Португалия).

Проектът предвижда реализирането на:

- 3 съвместни обучения на персонала, по едно във всяка страна партньор по проекта. Всяко от тези тренировки събитията ще участват по 2 учители от всяко партньорско училище.

- 3 транснационални дейности за мобилност на ученици. Всяка дейност за мобилност ще се провежда едновременно, като свързаната с тях тренировъчна дейност за учителите (5 ученици от всяко училище ще участват във всяко от 2 мобилности, които ще се осъществява от всяко училище); всеки поток за мобилност на ученици предвижда присъствие на 1 придружаващ учител, който да подкрепя учениците в чужбина.

По време на тези транснационални събития за ученици и преподаватели ще бъдат разгледани различни теми: медии, медийни функции, свобода на изразяване, създаване на медийно съдържание, дезинформация, инструменти за ИКТ, нови методи на обучение и преподаване чрез ИКТ. Различни иновативни методи и подходи ще да бъдат приложени и приети.

Предвидените дейности в проекта ще бъдат под формата на обмен на практики, презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, умни карти и др.

След успешно приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификати за успешно преминала практика, референции и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация

 Повече за проекта

Снимки в Галерия

 на уебсайта на проект МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

https://medialiteracy202021.video.blog/materials/

https://medialiteracy202021.video.blog/dissemination/

 

 Професионално обучение за развиване на ключови компетентности и умения за подготовка на млади специалисти за енергията на бъдещето“ - VOLT 2018-1-BG01-KA102-047416 се изпълнява в рамките на програма Еразъм +, KA1 Учебна мобилност на индивиди, Мобилност за учащи и служители в ПОО .

Проектът цели изпращане на 60 ученици и 6 придружаващи лица от три професионални гимназии:     

 • Професионална гимназия по енергетика и електротехника, Гълъбово
 • Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г.С. Раковски“, Стара Загора
 • Професионална гимназия „ Св. Иван Рилски “, Раднево

 - на двуседмична професионална практика в Падуа, Италия през юли 2019 г.

Практиката ще се проведе при реални условия във водеща италианска компания, специализирана в проектирането и производството на електрически системи и електрически двигатели.

Основната цел на проекта VOLT е да създаде предпоставки за намаляване на несъответствието между знанията и опита, придобити в професионалните гимназии, и търсените на пазара на труда в областта на електротехниката и енергетиката.

Като бъдещи специалисти в този динамичен сектор учениците, придобиващи професионална квалификация в областта на електротехниката и енергетиката, трябва да се запознаят с европейските практики, внедряване и по-нататъшно развитие на теоретичните знания, придобити в професионалното училищно образование.

Участието в тази мобилност е неразделна част от професионалното образование и обучение за младите хора и развива способността за учене чрез работа.

След успешно приключване на практиката всеки един от участниците ще получи:

     Сертификати за успешно преминала практика

     Присъствен сертификат

     Документ EUROPASS Мобилност  

Повече за проекта:

Снимки в Галерия 

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844

“Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането”  по

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:

Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

 

 

Продължителността на проекта ще бъде от 01.11.2017 г.  до 30.10.2018 г., като самата мобилност ще се проведе през юни 2018г. в рамките на 14 дни.

Общият брой на участниците от Консорциума е 25, по 6 преподаватели  от всяка професионална гимназия и 7 експерта от РУО- Ст.Загора.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да повиши квалификацията на участниците, да усъвършенства компетентностите и да надгради познанията им. В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми конкретните задачи на проекта са:

 • Осигуряване на възможности за професионално развитие на педагозите и повишаване на професионалната квалификация;
 • Трансфериране на добри практики в прилагане на ИКТ и съвременни методи и техники в преподаването. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) осигуряват разнообразие от методи и средства, които разкриват нови възможности в класната стая. Те позволяват да се подпомогне образователния процес като се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите, позволява също така да се изградят у тях важни дигитални компетентности, необходими за „основана на знанието” икономика.
 • Повишаване на езиковите компетенции на участниците;
 • Разширяване международните партньорства с европейски обучаващи организации на членовете на консорциума и повишаване на капацитета за съвместна работа и сътрудничество;
 • Актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с последните тенденции и изискванията на пазара на труда, което ще гарантира по-високо качество на образованието и по-лесен преход от училище към работната среда.

Нещо повече мобилността ще позволи на участниците да развият своите междукултурни компетенции и ще задълбочи усещането за европейска идентичност и принадлежност. Насърчаването на ученето през целия живот е от огромно значение за активното гражданско участие и личностното развитие. Придобиването на нови знания и умения чрез иновативни европейски подходи и практики ще повиши самочувствието и мотивацията на участниците и ще стимулира разгръщането на техния потенциал за по-нататъшно професионално развитие. Изпълнението на планираната мобилност ще постави акцент върху европейското измерение на перспективите за развитие на ПГ и на професионалното образование като цяло.

Повече за проекта:

Снимки в ГалерияПроект 2017-1-BG01-КА102-035897

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Тема: „Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по

 електротехника и енергетика“  

Място на провеждане на практиката:  гр. Барселос, Португалия

Реализация на мобилността:  от 08 до  22 юли  2018г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

 

Проект EL-VISION

Проектът е насочен към изпращане на 60 ученици и 6 придружаващи лица от 3 ПГ на професионална практика във водеща португалска компания, предоставяща електроинженерни услуги.

Необходимостта от осъществяването на работни практики именно за ученици, обучаващи се в сферата на енергетиката и електротехниката се обуславя от значението и потенциала на енергийния сектор на национално и европейско ниво, както и от дефицита на квалифицирани кадри в сферата. Съгласно проучване на пазара на труда в България, проведено сред 621 водещи компании, през 2016г, електротехниците са сред топ 10 най-търсени професии у нас, като се очаква тенденцията да продължи през следващите години. Професията е дефицит и на европейско ниво, поради тенденцията на изместване на редица производства в Азия, а с тях и електротехници, инженери и др. квалифицирани работници. Дисбалансът между търсенето и предлагането на работна сила с подобни умения и компетенции се задълбочава все повече, поради несъответсвието между уменията придобивани в училище и тези търсени от работодателите.

Oсновната цел на проект „Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по електротехника и енергетика"–EL-VISION е да създаде предпоставки за намаляване на несъответствието между придобиваните в ПГ знания и опит и търсените такива на пазара на труда в сферата на електротехниката и енергетиката.

Специфичните цели на проекта са:

~Надграждане на теоретичните и придобиване на нови практически знания и опит от ползвателите в областта на електротехниката и енергетиката.

~Подобряване на езикови компетенции на ползвателите, разширяване на личностния мироглед и създаване на трудови навици.

~Актуализация на учебните програми за ЗИПП и СИПП за постигане устойчивост и достъпност на резултатите от проекта за по-широк кръг от ученици.

Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извърши с издаване на Сертификати EUROPASS Мобилност.

Повече за проекта:

Снимки в ГалерияПРОГРАМА : „ЕРАЗЪМ +“,

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 : „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“,

СЕКТОР:  "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

ТИП ДЕЙНОСТ: МОБИЛНОСТ

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: " Европейски опит за придобиване на професионални умения по електротехниka  и енергетика  в чуждоезикова среда”

2016-1-BG01-KA102-023025

ПАРТНЬОР: YouNet,Болоня,Италия

 

Професионалното обучение ще бъде насочено към придобиването на практически умения, в реална работна среда.Производствената практика ще се проведе на територията на предприятия в Болоня,Италия,  осъществяващи дейности в сферата на енергетиката и електротехниката.Мобилността ще е с продължителност 18 дни.Ползвателите ще са 18 ученици от 10 и 11 класове на ПГЕЕ Гълъбово.

OСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  :

  Усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения чрез взаимодействие между образователните институции и производствената среда и внасянето на европейски похват в обучението за по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Повишаване на професионалните компетенции в областта на електротехниката и енергетиката.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Придобиване на европейски ,доказан опит .
 • Придобиване на нови лични умения в нова културна среда и създаване на нови социални контакти.
 • Подобряване на езикови познания и разширяване на личностния мироглед.
 • Създаване на  навици за учене през целия живот , възпитаване на самостоятелност  и самочувствие  у младите хора.

        С  реализацията на този проект ще отговорим  на изискванията и потребностите на  Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.  и нейния  план за действие, Закона за професионално образование, Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение .

Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извърши с издаване на Сертификати EUROPASS Мобилност

Повече за проекта:

Снимки в ГалерияЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „EUROPE 2020 - A CHALLENGE FOR GREEN ENERGY” .

 2015-1-BG01-KA102-014061

ПАРТНЬОР: YouNet,Болоня,Италия

 

Настоящият проект има за цел да изпрати група от 17 ученици на четириседмично професионално обучение в град Болоня, Италия.

Участниците трябва да са от 11 и 12 класове и да притежават базова образователна подготовка в сферата на енергетиката и енергийните източници. Ползвателите ще бъдат млади хора, които се нуждаят от усвояването на нови умения и квалификации с цел улесняване на професионалното им развитие и повишаване на пригодността им за заетост.

Професионалното обучение ще бъде насочено към придобиването на професионални умения, знания и ноу-хау в енергийния сектор, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективност и енергиен мениджмънт (ISO 50001). В резултат, ползвателите по проекта ще повишат квалификацията си и компетентността си в тази област.

По време на четириседмичното обучение в Италия, бенефициентите ще имат възможност да придобият специализирани знания и практически умения по енергийна ефективност и възобновяемите източници, които ще увеличат шансовете им да продължат образованието си по специалността и да намерят по добра професионална реализация. Тези знания ще бъдат удостоверени със сертификати EUROPASS Мобилност, което значително ще разшири професионалните възможности на бенефициентите.

 

Повече за проекта:

Снимки в Галерия

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.