ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

НП "Бизнесът преподава"

 

Национална програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Обща цел Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Конкретни (специфични) цели · създаване на партньорства между училища и компании; · актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;

  • включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ - Мотивиране на учениците за обучение в STEM професии и профили; - Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните профилиращи предмети и специалности от професии: представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас.

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас. Представители на предприятия от секторите на STEM професиите и профилите запознават учениците с новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в годината.