ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

НП "Иновации в действие"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

  • Създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната,  които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на 3 иновативни училища.

 

 

        Като иновативно училище, ПГЕЕ гр. Гълъбово се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ в мрежа с училищата:  ПГТАТ гр. Хасково/иновативно училище/ и ПГТТ гр. Смолян /което не е в Списъка на иновативните училища, но е включено в НП/.  

Обмяната на опит се осъществи чрез двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики, като се реализираха взаимни посещения на място в другото училище с до 8 участници, в т.ч. учители и ученици.

Обмен на иновационни практики в „Професионална гимназия по енергетика и електротехника“ гр. Гълъбово/ мобилност: 10.06-11.06.2021 г./ 

Снимки от събитието - тук 

 Прочетете повече  в : 

https://zara-live.com                                                                                                                                                                                                                                -    

Обмен на иновационни практики в „Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии“ гр. Хасково /мобилност 21.06-22.06.2021г./ 

-Снимки от събитието- тук

Прочетете повече в:

 -   https://haskovo.live 

 -   https://haskovo.net