ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“,

процедура № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Договоp, № BG  16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г.

Проект :

"Реконструкция (основен ремонт) на "Професионална гимназия по енергетика и електротехника" гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83  -учебна сграда и учебни работилници"

Главна цел:       Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез създаване на благоустроена и съвременна материална база.

Обща стойност  1 405 999,20 лв.,

от които :

1 189 999,32 лв. европейско съфинансиране,

209 999,88 лв. национално финансиране

и  6 000 лв. собствен принос