ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Подкрепа за успех

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане.
  • Групи за учебната 2020/2021 г.

  Български език и литература 12 б клас  - ръководител Живка Кефирска

            Български език и литература 12 а клас – ръководител Соня Иванова

            Математика 9 б клас – ръководител Здравка Михайлова

            Математика 8 в клас – ръководител Лидия Петкова