ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Документи

Форми на обучение в Професионална гимназия по енергетика и електротехника за учебната 2022/2023г.


 Училищни учебни планове

Училищен учебен план VIII а клас, специалност "Металообработващи машини", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план VIII б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план VIII в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна 2022/ 2023г.

Училищен учебен план IX a клас, специалност "Металообработващи машини", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план IX б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план IX в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна  2022/2023г.

Училищен учебен план X а клас, специалност "Металообработващи машини"-обучение чрез работа, учебна  2022/2023г.

Училищен учебен план X б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план X в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план XI а клас, специалност "Автомобилна мехатроника", учебна  2022/2023г.

Училищен учебен план XI б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план XII а клас, специалност "Топлоенергетика", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план XII а клас, специалност "Автомобилна мехатроника", учебна 2022/2023г.

Училищен учебен план XII б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023г.


 Годишен план за дейността на Професионална гимназия по енергетика и електротехника през учебната  2022/2023г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023г. 

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по енергетика и електротехника за периода 2020/2024г.

Eтичен кодекс на училищната общност 2022/2023г.

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната  2022/2023г.

Заповед за утвърждаване на държавния план - прием в осми клас за учебната 2022/2023 година

 

 

Нормативни документи