ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Материална база

     Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово се намира на територията на най-големия енергиен комплекс "Марица Изток" в България. Разрастването на комплекса води до необходимост от ръководни и изпълнителни кадри със средно специално образование. През годините, получилите образование в нашето училище, са основна част  от работещите в предприятията в сферата на енергетиката, с нужната специалност и квалификация. На териоторията на Община Гълъбово се намират три електрически централи, една от които е и новопостроената американска ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово" – най-новото и модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна Европа. Гимназията ни работи в тясно сътрудничество с техните ръководни екипи и се стреми да отговори на новите, по-високи изисквания.

     Сградите в Професионалната гимназия са построени поетапно от 1968г. до 1977 г. Извършена е "Реконструкция (основен ремонт) на "Професионална гимназия по енергетика и електротехника" гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83  -учебна сграда и учебни работилници". Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез създаване на благоустроена и съвременна материална база с обща стойност:   1 405 999,20 лв., от които: 1 189 999,32 лв. европейско съфинансиране, 209 999,88 лв. национално финансиране и  6 000 лв. собствен принос, ремонта е реализиран чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Договоp, № BG  16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г.

      Професионалната гимназия разполага с:

  • Кабинети по общообразователна подготовка - 9 бр.
  • Специализирани кабинети по професионална подготовка - 7 бр.
  • Компютърни кабинети – 3 бр.
  • Лаборатории - 4 бр.
  • Работилници – 3 бр.
  • Физкултурен салон – 1бр.

    През 2020 година е обновена електромашинната лаборатория по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база" приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския Съвет на тема НОВИ професионални възможности за младите eлектротехници чрез ЛАБОРАТОРНА практика с интелигентните електрически системи”. Оборудването за лабораторията е пълен набор от елементи и модули, подходящи за изпитване на въртящи се електрически машини, както за постоянен, така и за променлив ток. Със системата могат да се реализират всички упражнения включени в учебната програма по предмета Учебна практика: лабораторна-електрически машини и всички теми по учебна практика – лабораторна по специалността на специалност „Електрообзавеждане на производството”.   

  Снимки в Галерия тук

 

В началото на 2022 г.  бе закупен нов учебен автомобил Ford Fiesta - най-технологичният малък автомобил на пазара в Европа. С този учебен автомобил учениците от специалностите "Електрически превозни средства" и "Автомобилна мехатроника" стават водачи на МПС категория "В". За тяхно улеснение автомобилът разполага с мултифункционален TFT дисплей.   

   Снимки в Галерия тук