ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Ученически практики - 2

Проектът има за цел повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, от Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово:

 АНАСТАСОВИ – ГРУП ЕООД  с Георги Атанасов, Ди Ди 88 ЕООД с наставник Митко Димитров и ЕМ ПАУЪР 17 - ООД с наставник Георги Михайлов,.

Учениците използват и надграждат теоретичните знания с практическите умения от училище, свързани с ремонта и диагностиката на автомобили в условията на реална работна среда.

Адаптират се бързо на работното място и след полезните съвети от страна на наставниците изпълняват с желание поставените им задачи.

Практическото обучение в реална работна среда помага на „изгряващите“ техници на транспортна техника за кариерното им ориентиране и възможностите за професионална реализация.