ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Металообработващи машини - дневна обучение

Подготвят се кадри с професионални компетенции за изработване на детайли на металорежещи машини. Теоретичната и практичната подготовка ключват знания и умения, свързани с устройството на машините, експлоатацията, настройките и управлението им, както и избор на технология за изработването на детайли, избор на инструменти и заготовки.

Изучават се специфични операции във връзка с ремонта и поддръжката на стругове, фрези и шлифовъчни металорежещи машини.

Професионална квалификация:

  • втора степен на професионална квалификация
  • професия „Машинен монтьор“
  1. За специалността

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2020/2021 учебна година се извършва дуално обучение по специалност „Металообработващи машини“. През учебната 2021/2022 година обучението вече ще бъде в дневна форма.

      2. Защо да избера тази специалност?

Производството на металообработващи машини и инструменти е сред водещите производствени отрасли в страната. Сред основните цели на машиностроителния бранш към момента са стабилизирането, задържането и разширяването на позициите на европейския пазар, разширяването на пазарите извън ЕС, както и повишаването на ефективността на цялостната дейност на предприятията. Един от водещите проблеми в сектора е дефицитът на квалифицирани кадри.

  1. Какво ще уча?

Машинният монтьор изпълнява шлосерски операции и извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения.

Машинният монтьор разчита техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване.
Избира и работи с подходящите за изпълнение на трудовата задача шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления. Развива и завива винтови съединения, извършва монтаж и демонтаж на машини, линии и съоръжения в производствените участъци, сглобява и разглобява съединения.

Прави измервания с линеен или ъглов нониус, микрометрични, лостово-механични и др.; специални, високопроизводителни и автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията.

  1. Възможности за реализация

Завършилите тази специалност:

Намират реализация като: Механик промишлено оборудване, Монтьор промишлено оборудване, Шлосер-монтьор, Монтьор ремонт на машини и оборудване, Механошлосер, Настройчик на металообработващи машини, Стругар, Фрезист и др.

  1. Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

Диплома за средно образование
Втора степен на професионална квалификация