ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Продължаване на обучението

Ред и условия за продължаване на обучението на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система, за ограмотяване с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение

 

Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово осигурява обучение в самостоятелна форма.

За записване за конкретна учебна година ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО, подава заявление до директора на училището.

След това, за записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде в началото на учебната година и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в четири изпитни сесии. Изпитните сесии се провеждат по график, както следва:

  • редовна сесия – м. януари, заявленията се подават от учениците до 15 декември;
  • редовна сесия – м. април, заявленията се подават от учениците до 22 март;
  • първа поправителна сесия – м. май, заявленията се подават от учениците до 4 май;
  • втора поправителна сесия – м. юни, заявленията се подават от учениците до 21 юни;

Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

  • за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;
  • конспектите по всеки учебен предмет;
  • наличните учебни материали в библиотеката на училището.

Уведомяването на учениците в самостоятелна форма на обучение се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите.

Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

За повече информация, моля свържете с ръководството на ПГЕЕ гр. Гълъбово по телефон, електронна поща или на място в сградата на училището.