ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

Училищна комисия по Безопасност и движение по пътищата, избрана на заседание на Педагогически съвет – Протокол №11/14.09.2023 г. в следния състав:

Председател: инж. Божидара Славова

Членове:

 1. Павел Александров – учител
 2. инж. Бойчо Чаталов – старши учител
 3. инж. Павлин Павлов- учител
 4. инж. Стоянка Динчева – учител

Цели:

 • опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него;
 • формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и
 • умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ.

Задачи:

 • формиране на система от специални знания умения и навици , необходими за успешна адаптация в живота.
  придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората;
 • разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване;
 • повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и умението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации;
 • осигуряване на знания за БД и за особеностите на движението по пътищата;
 • създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване на правилата за движение по пътищата и с активна
 • подкрепа на родители и учители;
 • формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и
 • придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

Годишна план програма за безопасност на движението по пътищата 2023/2024г.

Програма за обучение по безопасност и движението по пътищата за ученици в VIII клас

Програма за обучение по безопасност и движението по пътищата за ученици в IX  клас

Програма за обучение по безопасност и движението по пътищата за ученици в X клас

Модул за обучение по безопасност и движението по пътищата за ученици в XI клас

Модул за обучение по безопасност и движението по пътищата за ученици в XII клас