ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Управление за ефективно професионално образование

 

  

                               Проект BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за
                                   ефективно професионално образование”
 Целта на проекта BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално
образование” е разработване и въвеждане на Единна система за управление на
професионалното образование (ЕСУПО) в Република България.
 С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум - система от
ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни
проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за
степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на бизнеса
относно предлаганото обучение. Разработеният инструментариум ще бъде тестван в 132
професионални гимназии.
 Екипи на професионалните гимназии (430 човека) ще бъдат включени в двуетапно
обучение за формиране на умения за ефективно управление на професионалната гимназия
чрез използване на резултатите от процеса на самооценяване/оценяване на качеството на
обучението вкл. осъществяване на коригиращи мерки.
 Информацията, която професионалните гимназии получават при провеждане на
самооценяване и външно оценяване, ще се използва за планиране на мерки за подобрение на
предлаганото в гимназиите обучение, насочени към придобиване на професионални
компетентности, даващи възможност на завършилите за успешна реализация на пазара на
труда.
 При изпълнението на проекта ще се използват резултати от вече изпълнени проекти,
насочени към въвеждане на инструменти за осигуряване на качеството на процеса на
професионално обучение – проекта „Професионални умения“ на Британския съвет
(съвместно с МОМН), както и опита на професионалните гимназии от самооценяване на
базата на Заповед № РД 09-872/29.06.2012 на министъра на образованието, младежта и
науката за утвърждаване на области, критерии и показатели за оценяване качеството на
професионалното образование и обучение (ПОО).
 На базата на тествания в проекта инструментариум е планирано разработването на
Национална програма и план за изграждане на ЕСУПО (2013 - 2020 г.), вкл. и предложения
за нормативно регламентиране на дейностите.
 Проектът BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално
образование”, на стойност 1 млн. лева, се изпълнява в периода януари 2012 г. - октомври
2014 г. от Министерство на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.