ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Административни услуги

Инструкция за реда за водене на регистри по закона за защита на личните данни.i

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги

Инфо 138 - Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища

Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 - Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Инфо 148 - Заявление за допускане до  ДКИ 

Инфо 149 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образоваание

Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 154 - Издаване на удостоверение за професионално обучение и СПК

Инфо 155 - Издаване на удостоверение,  свидетелство за  валидиране на професионална квалификация

Инфо 156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.

Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)