ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

  Проект  2018-1-BG01-KA102-047416

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“,   КД 1 , СЕКТОР "ПОО"

Професионална практика за развитие на ключови компетентности

и умения за подготовка на млади специалисти за енергетиката на бъдещето”  

   Място на провеждане на практиката: гр. Падуа , Италия

 Реализация на мобилността: юли  2019г.

     Ползватели : 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.