ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  № 2019-1-IT02-KA2298B36AE71

Медийна грамотност”

по

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Координатор :                   училище „IIS Margherita Hack ”, бивш IIS Baronissi (Италия)

Партниращи училища:    "Професионална гимназия на Енергетика и електротехника", Гълъбово (България)

                                          „Барселинхос” (Португалия).

Реализация на транснационална дейност за мобилност в България, за периода 25.03.2022г - 27.03.2022г. 

 

Проектът предвижда реализирането на:

- 3 съвместни обучения на персонала, по едно във всяка страна партньор по проекта. Всяко от тези тренировки събитията ще участват по 2 учители от всяко партньорско училище.

- 3 транснационални дейности за мобилност на ученици. Всяка дейност за мобилност ще се провежда едновременно, като свързаната с тях тренировъчна дейност за учителите (5 ученици от всяко училище ще участват във всяко от 2 мобилности, които ще се осъществява от всяко училище); всеки поток за мобилност на ученици предвижда присъствие на 1 придружаващ учител, който да подкрепя учениците в чужбина.

По време на тези транснационални събития за ученици и преподаватели ще бъдат разгледани различни теми: медии, медийни функции, свобода на изразяване, създаване на медийно съдържание, дезинформация, инструменти за ИКТ, нови методи на обучение и преподаване чрез ИКТ. Различни иновативни методи и подходи ще да бъдат приложени и приети.

Предвидените дейности в проекта ще бъдат под формата на обмен на практики, презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, умни карти и др.

След успешно приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификати за успешно преминала практика, референции и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация

Материалите за разпространение са публикувани на уебсайта на проект МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

МАТЕРИАЛИ ЗА ВРЪЗКИ: https://medialiteracy202021.video.blog/materials/

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛИНК: https://medialiteracy202021.video.blog/dissemination/

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.