ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844

Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането”  по

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:

Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

 

 

Продължителност на проекта: от 01.11.2017 г.  до 30.10.2018 г., като мобилността е през юни 2018г. в рамките на 14 дни.

Общият брой на участниците от Консорциума е 25, по 6 преподаватели  от три професионални гимназии и 7 експерта от РУО- Стара Загора.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.